Algemene voorwaarden

Laatst bijgewerkt op 12 November 2018

1. Gebruiksvoorschriften website Chromebookenzo.nl

Wij waarderen uw mening, maar er zijn wel wettelijke regels en onze eigen huisregels waar u rekening mee moet houden alvorens content op Chromebookenzo.nl te plaatsen.

1.1 Iedereen die een bericht plaatst op Chromebookenzo.nl dient zich te onthouden van ongeoorloofd gebruik van de website.

1.2 In het bijzonder moet iedereen die een bericht of andere content plaatst op Chromebookenzo.nl:

I Geen handelingen verrichten of content plaatsten die in strijd is met de wet-of regelgeving, de goede zeden of de openbare orde;
II Geen content plaatsten of handelingen verrichten die overlast veroorzaken voor Chromebookenzo.nl of voor andere bezoekers van de website Chromebookenzo.nl.;
III Geen spam of andere ongewenste berichten verspreiden aan bezoekers van Chromebookenzo.nl;
IV Geen malware verspreiden;
V Niet de beveiliging van Chromebookenzo.nl verwijderen of ontwijken;
VI Geen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van Chromebookenzo.nl of derden.

1.3 Door akkoord te gaan met deze voorwaarden erkent de bezoeker van Chromebookenzo.nl dat Chromebookenzo.nl niet verplicht is om actief content (die op de website van Chromebookenzo.nl) wordt geplaatst te beheren, bewerken, controleren of te monitoren. Chromebookenzo.nl staat niet in voor de rechtmatigheid en kwaliteit van de content die op de website door bezoekers wordt geplaatst.

1.4 Indien Chromebookenzo.nl vaststelt dat bepaalde content niet voldoet aan deze Algemene Voorwaarden staat het Chromebookenzo.nl vrij om naar eigen goeddunken content te wijzigen of te verwijderen.

2. Productreview

2.1 Chromebookenzo.nl garandeert niet dat alle informatie in een productreview actueel, compleet of exact is.

2.2 Chromebookenzo.nl streeft objectiviteit na in haar productbeoordelingen. Waar gesponsord zal dit aan de bezoeker worden kenbaar gemaakt om eventuele subjectiviteit aan te geven in de beoordeling.

3. Rechten en plichten Chromebookenzo.nl

3.1 Chromebookenzo.nl zal zich inspannen om de website ter beschikking te stellen, maar een ononderbroken of volledige toegang tot de website kan door Chromebookenzo.nl niet worden gegarandeerd.

3.2 Chromebookenzo.nl heeft het recht de website onaangekondigd buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud of verbetering van de website.

3.3 Chromebookenzo.nl kan niet garanderen dat de website vrij is van fouten, Malware of andere gebreken.

4. Intellectuele eigendom

Alle rechten van intellectuele eigendom op de website van Chromebookenzo.nl berusten uitsluitend bij Chromebookenzo.nl, haar licentiegevers of de erkende auteurs van Chromebookenzo.nl waaronder de redactieleden, schrijvers en gastbloggers.

4.1 Iedereen mag de content op Chromebookenzo.nl raadplegen of een kopie van de content op Chromebookenzo.nl maken voor uitsluitend persoonlijk gebruik. Elk ander gebruik van de website of de content op Chromebookenzo.nl.nl waaronder het reproduceren, distribueren, overnemen of anderszins openbaar maken, is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Chromebookenzo.nl.

5. Privacy

5. 1 Chromebookenzo.nl verwerkt de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het in stand houden van de website.

5.2 Door akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden staat de gebruiker van de website van Chromebookenzo.nl er voor in dat hij of zij volledig in overeenstemming handelt met alle toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens en ongevraagde communicatie.

5.3 Chromebookenzo.nl heeft haar privacybeleid nader uitgewerkt in haar Chromebookenzo.nl. Door akkoord te gaan met deze voorwaarden geeft de gebruiker van de website Chromebookenzo.nl toestemming voor verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in het privacybeleid.

6. Aansprakelijkheid

6.1 Chromebookenzo.nl is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade of kosten uit welke hoofde dan ook als gevolg van het gebruik van (delen van ) de website Chromebookenzo.nl. Dit met inbegrip van de schade als gevolg van onvolledigheid of onjuistheid van de content op Chromebookenzo.nl of als gevolg van Malware, tenzij de betreffende schade is veroorzaakt met opzet of bewuste roekeloosheid van Chromebookenzo.nl.

Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst aangepast op 29 augustus 2018